1st PROFESSIONAL B.A.M.S. (12 MONTHS)
SUBJECTS -5
Sr.No Subject Theory
Marks
Practical
Marks
01 Padartha Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas 200
02 Rachana Sharira 200 100
03 Kriya Sharira 200 100
04 Sanskrit 100
05 Maulika Siddhanta Evam Ashtanga Hridayam 100 50

 

2nd PROFESSIONAL B.A.M.S. (12 MONTHS)
SUBJECTS -4
Sr.No Subject Theory
Marks
Practical
Marks
01 Dravyaguna Vijnana 200 200
02 Rasashastra & Bhaishajya Kalpana 200 200
03 Rogavijnana & Vikritivijnana 200 100
04 Charaka Samhita (Purvardha) 100 50

 

3rd PROFESSIONAL B.A.M.S. (12 MONTHS)
SUBJECTS -5
Sr.No Subject Theory
Marks
Practical
Marks
01 Agada Tantra,Vyavahara
Ayurveda & Vidhi Vaidyaka
100 50
02 Swasthavritta & Yoga 200 100
03 Charaka Samhita (Uttarardha) 100 50
04 Kaumarabhritya 100 50
05 Prasuti Tantra & Striroga 200 100

 

FINAL PROFESSIONAL B.A.M.S. (18 MONTHS)
SUBJECTS -5

 

Sr.No Subject Theory
Marks
Practical
Marks
01 Kayachikitsa 200 100
02 Panchakarma 100 50
03 Shalya Tantra 200 100
04 Shalakya Tantra 200 100
05 Research Methodology & Medical Statistics 50

Interview Questions :-

  1. BAMS
  2. AYURVEDA